Tìm kiếm theo: Tác giả không có thông tin

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kết quả [281 - 300] / 461

 


 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Mai, Ngọc Cường,PGS.PTS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Đỗ, Đức Bình,PTS; Vũ, Văn Hân,PGS.PTS)

 • 1996

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Trần, Bình Trọng,PGS.TS.; Vũ, Văn Hân, PGS.TS.;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Đỗ, Đức Bình,TS; Mai, Ngọc Cường, PGS.TS; Trần, Sĩ Lộc, TS; Phạm, Quang Phan, PGS.TS)

 • 1999

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Tô, Duy Hợp,PGS.PTS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Nguyễn, Anh Tuấn,PTS)

 • 1997

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Ngọc Huyền,PTS; Nguyễn, Thị Hồng Thủy,TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1997

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Đỗ, Hoàng Toàn,PGS. PTS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Mai, Văn Bưu,PTS; Phan, Kim Chiến, PTS)

 • 1994

Tìm kiếm theo: Tác giả không có thông tin

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kết quả [281 - 300] / 461
 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Mai, Ngọc Cường,PGS.PTS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Đỗ, Đức Bình,PTS; Vũ, Văn Hân,PGS.PTS)

 • 1996

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Trần, Bình Trọng,PGS.TS.; Vũ, Văn Hân, PGS.TS.;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Đỗ, Đức Bình,TS; Mai, Ngọc Cường, PGS.TS; Trần, Sĩ Lộc, TS; Phạm, Quang Phan, PGS.TS)

 • 1999

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Tô, Duy Hợp,PGS.PTS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Nguyễn, Anh Tuấn,PTS)

 • 1997

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Ngọc Huyền,PTS; Nguyễn, Thị Hồng Thủy,TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1997

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Đỗ, Hoàng Toàn,PGS. PTS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Mai, Văn Bưu,PTS; Phan, Kim Chiến, PTS)

 • 1994