Tìm kiếm theo: Tác giả không có thông tin

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kết quả [336 - 355] / 461

 


 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Phan, Đăng Thanh,ThS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Trương, Thị Hoà,ThS)

 • 1997

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Nguyễn, Hợp Toàn,TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 2012

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Nguyễn, Hữu Viện,PGS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1995

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Vũ, Hoàng Ngân, PGS.TS.;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Vũ, Thị Uyên, TS)

 • 2019

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Lê, Văn Hoan,PGS.PTS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Nguyễn, Đăng Dậu)

 • 1996

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Từ, Quang Phương,PGS.TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 2011

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Ngọc Huyền,PGS.TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Đoàn, Thị Thu Hà,PGS.TS; Đỗ, Thị Hải Hà,TS)

 • 2014

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Trương, Đình Chiến; PGS.PTS Nguyễn, Văn Thường;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1996

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Nguyễn, Cao Thường,PGS. PTS.; Hồ, Sĩ Sà,PGS. PTS.;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1994

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Nguyễn, Đình Phan,GS.TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Đặng, Ngọc Sự,TS)

 • 2012

Tìm kiếm theo: Tác giả không có thông tin

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kết quả [336 - 355] / 461
 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Phan, Đăng Thanh,ThS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Trương, Thị Hoà,ThS)

 • 1997

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Nguyễn, Hợp Toàn,TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 2012

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Nguyễn, Hữu Viện,PGS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1995

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Vũ, Hoàng Ngân, PGS.TS.;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Vũ, Thị Uyên, TS)

 • 2019

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Lê, Văn Hoan,PGS.PTS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Nguyễn, Đăng Dậu)

 • 1996

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Từ, Quang Phương,PGS.TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 2011

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Ngọc Huyền,PGS.TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Đoàn, Thị Thu Hà,PGS.TS; Đỗ, Thị Hải Hà,TS)

 • 2014

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Trương, Đình Chiến; PGS.PTS Nguyễn, Văn Thường;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1996

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Nguyễn, Cao Thường,PGS. PTS.; Hồ, Sĩ Sà,PGS. PTS.;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1994

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Nguyễn, Đình Phan,GS.TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Đặng, Ngọc Sự,TS)

 • 2012