Tìm kiếm theo: Tác giả không có thông tin

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kết quả [210 - 229] / 461

 


 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Hương, THS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 2012

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Trương, Thị Hồng;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1996

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Nguyễn, Phú Giang,PGS.TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Nguyễn, Trúc Lê,TS; Đoàn, Ngọc Phi Anh,TS; Đặng, Ngọc Hùng,TS)

 • 2014

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : ThomaS, J. Peters;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Robert, H. Waterman, Jr.)

 • 2011

Tìm kiếm theo: Tác giả không có thông tin

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kết quả [210 - 229] / 461
 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Hương, THS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 2012

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Trương, Thị Hồng;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1996

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Nguyễn, Phú Giang,PGS.TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Nguyễn, Trúc Lê,TS; Đoàn, Ngọc Phi Anh,TS; Đặng, Ngọc Hùng,TS)

 • 2014

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : ThomaS, J. Peters;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Robert, H. Waterman, Jr.)

 • 2011