Tìm kiếm theo: Tác giả không có thông tin

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kết quả [441 - 460] / 461

 


 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Dương, Thị Liễu, PGS.TS.;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 2009

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Vũ, Chí Lộc;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1997

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Nguyễn, Minh Tuệ,PTS.; Vũ, Tuấn Cảnh,PGS.PTS.; Lê, Thông,PGS.PTS.; Phạm, Xuân Hậu,PTS.; Nguyễn, Kim Hồng,PTS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1997

 • item.jpg
 • Sách in


 • Tác giả : Vũ, Trí Dũng, PGS.TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Nguyễn, Tiến Dũng,NCS; Trần, Việt Hà.THS)

 • 2012

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Peter, Skatzinski; Rowan, Gibson;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 2012

Tìm kiếm theo: Tác giả không có thông tin

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kết quả [441 - 460] / 461
 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Dương, Thị Liễu, PGS.TS.;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 2009

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Vũ, Chí Lộc;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1997

 • item.jpg
 • Giáo trình lưu


 • Tác giả : Nguyễn, Minh Tuệ,PTS.; Vũ, Tuấn Cảnh,PGS.PTS.; Lê, Thông,PGS.PTS.; Phạm, Xuân Hậu,PTS.; Nguyễn, Kim Hồng,PTS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 1997

 • item.jpg
 • Sách in


 • Tác giả : Vũ, Trí Dũng, PGS.TS;  Người hướng dẫn: không có thông tin (Nguyễn, Tiến Dũng,NCS; Trần, Việt Hà.THS)

 • 2012

 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Tác giả : Peter, Skatzinski; Rowan, Gibson;  Người hướng dẫn: không có thông tin (-)

 • 2012